10603716_1500865033520700_7858177282577302105_n

Spiritüel Terimler

Parapsikoloji:

Telepati, duru görü, telekinezi vb. fiziksel medyumluk fenomenlerini materyalist (beden dışı bir ruh etkeninin varlığını kabul etmeksizin) bir bakış açısıyla inceleyen bilim dalıdır. Psikoloji sözcüğüne Grekçe’ deki ‘para’ sözcüğünün eklenmesiyle türetilmiş ve ‘psikolojinin ardında, ötesinde, kenarında’ anlamına gelen terim, ilk kez 1889’ da Alman araştırmacı Max Dessoir tarafından kullanılmıştır.

Metapsişik:

İnsanın olağan ruhsal (psikolojik) fenomenlarini aşan, klasik bilimsel yöntemlerle açıklanamayan,  kaynağı bedensiz veya bedenli ruhlar olan, insanın birtakım bilinmeyen yetenekleriyle oluşturduğu tüm olağandışı (paranormal) fenomenleri konu alan bilimsel araştırma alanına verilen ad.

‘Bedene bağlı, ruha ait’ anlamındaki ‘psişik’ ile Grekçe’ deki ‘ötesinde, ardında’ anlamındaki ‘meta’ sözcüklerinden türemiş terim, 1905’ te, Aristo’ nun ‘Metafizik’ adlı kitabının adından esinlenen Paris Tıp Fakültesi fizyoloji profesörü Charles Richet tarafından ortaya atılmış olup, hem isim hem sıfat olarak kullanılmaktadır. Duru görü, psikometri, ksenoglosi, prekognisyon, telekinezi, doğrudan yazı, ruhsal şifacılık, apor, ektoplazmik fantomlar, levitasyon, dedüblüman, tekinsizyer vb. paranormal fenomenler metapsişiğin araştırma alanına girer.

Spiritüalizm:

Ruhçuluk. Terim, latince ‘ruh’ anlamına gelen ‘spiritus’ sözcüğünün sıfatı ‘spiritualis’ sözcüğünden türetilmiş olup, iki ayrı anlamda kullanılmaktadır.

1.Felsefi spiritüalizm: Ruh ya da ‘can’ ın maddeden ayrı bir cevher olarak varlığını kabul eden bütün mezhep, öğreti, akım, yol ve inanç sistemlerini kapsayan genel ad. Maddeciliğin karşıtıdır. Spiritüalist görüşlerin hepsi de ruhun varlığını kabul etmekle birlikte, bir kısmı ruhun orijinal ve kendine özgü olduğunu, bir kısmı da tekâmül amacıyla tekrar bedenlenmesinin bir yasa olduğunu kabul etmez.

2.Deneysel spiritüalizm: Reenkarnasyon’ un bir yasa olduğunu kabul eden ve çok eski zamanlardan beri ortaya atılan spiritüalist teorileri bilimsel ve deneysel bir zemine oturtan ruhçuluk. Deneysel spiritüalizmi, Dr. Bedri Ruhselman şöyle tanımlamaktadır; ‘’Süptil doğa olaylarının ve insan ruhunun şimdiye kadar dokunulmamış taraflarını kurcalayan ve dünya kuruldu kurulalı insanlara ilham, aydınlatma ve açıklama yollarıyla gelmiş bir sürü ilahi (tebligatı) açık bir şekilde ve bugünkü insan zekâsının ve bilimsel anlayışının kavrayıp kabullenebileceği tarzda objektif ve sübjektif yollarda ve deney yolu ile anlamlandıran ve değerlendiren müspet bir bilim, felsefe ve ahlak yoludur.’’

Neo-Spiritüalizm:

(Çok uzun bir açıklaması olduğu için kendimce önemli olana maddeleri yazdım.)

Kısaca, spiritizm ve spiritüalizm adlarıyla bilinen deneysel ruhçuluğun Dr. Bedri Ruhselman tarafından geliştirilmiş biçimi olarak tanımlanır. Ancak bu tanım, neo- spiritülistlere göre yüzeysel ve beşeri bir tanımdan öteye gitmemektedir. Bu bakımdan neo-spiritüalizmin ne olduğu ve ne olmadığı hakkında neo- spiritülistlerin kendi ifadelerine başvurmakta tarar var;

*Neo-Spiritüalizm bir din değildir. Ortaya uyulması gereken koşullar veya ahlak kuralları koymaz. (Neo-spiritüalizme göre, her insanın ahlak hocası kendi içindeki vicdanıdır; iyiliğin ve kötülüğün ölçütü herkesin kendi vicdanıdır.)

* Neo-spiritüalizm bir filozofun doktrini de değildir. ‘dört boyutlu âlem’deki ruhlardan, yani ruhsal hiyerarşinin spatyum öncesi organizasyonlarından deneysel yolla alınmış yüksek realite bilgilerine dayanır. (Medyum vasıtasıyla)

* Neo-spiritüalizmin sunduğu bilgiler, insanlığın tekâmülünü hızlandırıcı ve insanlığı yeni bir realiteye hazırlayıcı niteliktedir.

Derleme

Hakkında Çiğdem Sarıgül

1969 yılında Almanya' da doğdum. 1996 senesinden beri Antalya' da özel bir hava yolu şirketinde çalışıyorum. Kendimi bildim bileli bu evrendeki gerçek rolümüzü, gerçekten nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi araştırmaya çalışıyorum. : )

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.

x

Check Also

buddha

DURUGÖRÜ NEDİR?

  En basit tanımıyla Durugörü: Beş duyunun dışında, eşyaları, olayları ve düşünceleri algılama ve ...